எப்போதும் கேட்கும் பெருவெடிப்பின் ஓசை!

எப்போதும் கேட்கும் பெருவெடிப்பின் ஓசை!

ஆசை

ஒரு புள்ளியிலிருந்துதான் எல்லாம் தொடங்கியது. அந்தப் புள்ளி சாதாரணப் புள்ளி இல்லை, எல்லாம் தனக்குள்தான் அடங்கியிருக்கிறது என்ற திமிர் பிடித்த புள்ளி. எல்லாம் என்றால் காலம், இடம் என்று எல்லாம்தான். ஏனெனில் அந்தப் புள்ளி வேறு எந்த இடத்திலும் இருக்கவில்லை, அந்தப் புள்ளியில்தான் இருந்தது; காலமும் அந்தப் புள்ளியிலிருந்துதான் தொடங்கியது. அந்தப் புள்ளிக்கு முன்பு என்ன இருந்தது என்றால் ‘ஏதும் இல்லை’ என்பதுதான் பதில். அப்படிப்பட்ட புள்ளி, புள்ளியாகவே எஞ்சியதா என்றால் அதுவும் இல்லை. தன்னோடு காலத்தையும் இடத்தையும் உருவாக்கிக்கொண்ட அந்தப் புள்ளியை நாம் அப்போது பார்க்க முடிந்திருந்தால் அதனைப் புள்ளியாகக் கூட மதித்திருக்க மாட்டோம். (அந்தப் புள்ளிக்கு வெளியில் இருந்துகொண்டு பார்ப்பதற்கு இடம் என்று ஏதும் இல்லை என்பதால் ஒரு கற்பனைக்காக அப்படி வைத்துக்கொள்வோம்). ஆனால், இன்று அதனை பிரபஞ்சம் என்று சொல்கிறோம்.

மேலும் வாசிக்க விருப்பமா?

இந்த கட்டுரை தங்களுக்குப் பிடித்திருப்பதில் மகிழ்ச்சி. மேற்கொண்டு வாசிக்க சந்தாதாரர் ஆகுங்கள்.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.