ஒரு தவறு செய்தால்.. அதை தெரிந்து செய்தால்...!

ஒரு தவறு செய்தால்.. அதை தெரிந்து செய்தால்...!

பி.எம்.சுதிர்

தவறு செய்வது மனிதர்களுக்கு இயல்பான விஷயம். அதிலும் குழந்தைகள் தவறு செய்வது சர்வ சாதாரணமாய் நடக்கக்கூடிய விஷயம். குழந்தை தவறு செய்துவிட்டது என்பதாலேயே அது ஒரு மோசமான குழந்தை என்ற முடிவுக்கு பெற்றோர்கள் வந்துவிடக் கூடாது. மாறாக, அந்தத் தவற்றில் இருந்து குழந்தைகளைத் திருத்துவது எப்படி என்பதில் கவனம் செலுத்த வேண்டும்.

Want to read the full story?

We’re glad you’re enjoying this story. Subscribe to any of our plans to continue reading the story.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.