சிறகை விரி உலகை அறி-38 மதம்... அரசு... சமாதானம்!

சிறகை விரி உலகை அறி-38 
மதம்... அரசு... சமாதானம்!
பைசாண்டியம் மற்றும் கிறிஸ்தவ அருங்காட்சியகத்தின் உள்ளே...

டெல்பியில் இருந்து கிளம்பினேன். உள்வாங்கிய கடல் நீர் திட்டுத்திட்டாய் விட்டுச் செல்லும் மணல்போல, கடந்துபோன வரலாறுகள் மனத்திரையில் படிந்தன. சீனாவில் பார்த்த 2,200 ஆண்டுகள் பழமையான டெரகோட்டா போர் வீரர்களும், டெல்பியின் 2,500 ஆண்டுகால வெண்கல போர் வீரரும் கண்ணுக்குள் நின்று காவியம் பாடினர். மனமெல்லாம் ஓவியம் தீட்டினர்.

Want to read the full story?

We’re glad you’re enjoying this story. Subscribe to any of our plans to continue reading the story.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.