சமூக ஊடக வானவில்-35: கரும்பலகையோடு கைகோக்கும் சமூக வலை

சமூக ஊடக வானவில்-35: கரும்பலகையோடு கைகோக்கும் சமூக வலை

தொழில்நுட்ப உலகில் நிதி நுட்ப நிறுவனங்கள் எனும் தனிப்பிரிவு உருவாகியிருப்பதை நீங்கள் அறிந்திருக்கலாம். நவீன தொழில்நுட்பத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு நிதிச்சேவைகளை அளிக்கும் ஸ்டார்ட்-அப் நிறுவனங்களே இவ்வாறு குறிப்பிடப்படுகின்றன. தொழில்நுட்பத்தின் உதவியோடு கற்றலில் உதவும் சேவைகளை வழங்கும் நிறுவனங்கள் கல்வி நுட்ப நிறுவனங்கள் என அழைக்கப்படுகின்றன. இதே போல, சமூக வலைப்பின்னல் உலகிலும் சமூகக் கற்றல் நிறுவனங்கள் எனத் தனிப்பிரிவு உருவாகியிருக்கிறது.

Want to read the full story?

We’re glad you’re enjoying this story. Subscribe to any of our plans to continue reading the story.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.