உடலுக்குள் ஒரு ராணுவம் - 11: தோல் எனும் தலைவாசல்!

உடலுக்குள் ஒரு ராணுவம் - 11: தோல் எனும் தலைவாசல்!

தடுப்பாற்றல்தான் நம் உடலுக்குள் இருக்கும் ராணுவம் என்று ஏற்கெனவே சொல்லியிருக்கிறேன். அதில் இயற்கைத் தடுப்பாற்றல் (Innate immunity); செயற்கைத் தடுப்பாற்றல் (Adaptive immunity) என இரு வகை உண்டு. செயற்கைத் தடுப்பாற்றலுக்குப் ‘பெறப்பட்ட தடுப்பாற்றல்’ (Acquired immunity) என்று ஒரு பட்டப் பெயரும் உண்டு.

இயற்கைத் தடுப்பாற்றல் என்பது நாம் பிறக்கும்போதே பெற்றோர் மூலம் பெறுவது; அம்மா கொடுப்பது. செயற்கைத் தடுப்பாற்றல் என்பது நாம் பிறந்த பிறகு தாய்ப்பால் மூலமும், கிருமிகளாலும், தடுப்பூசிகளாலும், இன்னும் பிற செயற்கை வழிகளாலும் பெற்றுக்கொள்வது.

Want to read the full story?

We’re glad you’re enjoying this story. Subscribe to any of our plans to continue reading the story.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.