சிறகை விரி உலகை அறி 12: அறிவு வளர்ச்சிக்கு உதவும் வரலாறு

சிறகை விரி உலகை அறி 12: அறிவு வளர்ச்சிக்கு உதவும் வரலாறு

சூ.ம.ஜெயசீலன்
sumajeyaseelan@gmail.com

வரலாற்றுத் தரவுகளை விரும்பித் தேடுகிறவர்கள் நம்மிடையே இருக்கிறார்கள். தங்கள் குடும்பத்தின் நதிமூலம் தொடங்கி உலக
வரலாறுவரை தேடலை விரிவுபடுத்துகிறார்கள்; எண்ணற்ற மக்களையும் கலாச்சாரத்தையும் அறிந்து தங்களைப் பக்குவப்படுத்திக்கொள்கிறார்கள். வரலாறு அறிதலின் முக்கியத்துவத்தை, சயாம்-பர்மா மரண ரயில் பாதையின் மீதான பயணம் எனக்கும் உணர்த்தியது.

Want to read the full story?

We’re glad you’re enjoying this story. Subscribe to any of our plans to continue reading the story.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.