கட்டக்காளை 16

கட்டக்காளை 16

மதுரை ஒ.முருகன்
omuru1969@gmail.com

அம்பதறுபது குடித்தனத்தோட, ஒதுக்குப்புறமா இருக்கிற ஊருதான் புதுக்கோட்டை. காடுகரையில வேலசெஞ்சமா, கஞ்சியக்குடிச்சமான்டு கெடக்கிற சனந்தான் இங்க அதிகம்.

Want to read the full story?

We’re glad you’re enjoying this story. Subscribe to any of our plans to continue reading the story.

Already have an account? Sign In

Related Stories

No stories found.